Privacyverklaring van Bea Pronk-Praktijk Rondom Geboorte

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bea Pronk -Praktijk Rondom Geboorte verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Bea Pronk- Praktijk Rondom Geboorte, of om een andere reden persoonsgegevens aan de praktijk verstrekt, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Bea Pronk, Veldweg 75 1551 PK Westzaan, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 342941950000.

De praktijk is bereikbaar via info@beapronk.nll of telefonisch via 06-29533593.

2. Welke gegevens verwerkt de praktijk en voor welk doel:

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  1. Uw voor- en achternaam.

  2. Uw adresgegevens (eventueel postadres wanneer nodig), telefoonnummer en e-mailadres.

  3. Uw intakeformulier en/of anamnese met relevante (gezondheids)gegevens.

  4. Aantekeningen van uw behandeling(en).

2.2 De praktijk verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Uw voor- en achternaam wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.

  2. Uw adresgegevens (eventueel postadres wanneer nodig), telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het maken van afspraken, versturen van nota’s, herinneringen en informatie over diensten en activiteiten van Praktijk Rondom Geboorte.

  3. Uw intakeformulier en/of anamnese met relevante (gezondheids)gegevens worden gebruikt om een massage/begeleidingsplan te maken en de voortgang van de behandeling/begeleiding te bekijken.

  4. Aantekeningen van uw behandeling/begeleiding worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te bekijken.

3. Bewaartermijnen

Praktijk Rondom Geboorte verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden uw persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers/bewerkers

  4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Praktijk Rondom geboorte passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

  4.2 Voor de verwerking van uw persoonsgegevens en financiële gegevens maakt Bea Pronk-Praktijk Rondom Geboorte geen gebruik van diensten van derden. Bea Pronk is dus zelf de zogenaamde verwerker.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

  5.1 Via Bea Pronk kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen en/of te verwijderen. Praktijk Rondom Geboorte zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

  5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met Bea Pronk.

  5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Praktijk Rondom Geboorte uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

  5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan Bea Pronk via a href="mailto:info@beapronk.nl">info@beapronk.nl of telefonisch via 06-29533593.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

© 2012-2023 | webdevelopment SigridKlaver.nl | webdesign Anna Morsch